Barion Pixel
top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

- fogyasztónak minősülő ügyfelek részére -

Hatályos: 2023. március 22. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.

Általános tájékoztató

Üdvözöljük a www.jerr.hu honlapon! Köszönjük, hogy vásárlása során megtisztel bennünket bizalmával!

 

A weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken várjuk megkeresését.

ÁSZF hatálya, elfogadása

A Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozzák meg. Ennek megfelelően a dokumentum tartalmazza az Önt és a minket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat és az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató www.jerr.hu weboldalán történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF elérhető a következő weboldalról: http://www.jerr.hu/aszf és letölthető itt PDF formátumban.

Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, kérjük olvassa el figyelmesen az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

1. Szolgáltató adatai

 • Név: ESZESEBB Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

 • Székhely: 2119 Pécel, Felsősor u. 85/B, Magyarország

 • E-mail: jerr.hu.kapcsolat@gmail.com  

 • Telefonszám: 06 30 913 19 70  

 • Regisztráló hatóság és regisztrációs szám: 13-06-040834 Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

 • Adószám: 21017173-1-13

 • Tárhelyszolgáltató adatai

 • A szerződés nyelve: magyar

2. Alapfogalmak

Felhasználó: a http://www.jerr.hu weboldalát megnyitó, böngésző személy.

Fogyasztó: Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vásárló: a Szolgáltató http://www.jerr.hu weboldalán elérhető szolgáltatásait igénybe vevő természetes vagy jogi személy.


Webshop: a http://www.jerr.hu weboldalán elérhető webáruház.

Szolgáltató, adatkezelő, rendezvényszervező: Eszesebb Bt. 2119 Pécel, Felsősor u. 85/B (13-06-040834 Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága).


Rendezvény: előadás, előadás sorozat, workshop, konferencia, szakmai találkozó.


Belépőjegy, Jegy: olyan belépési jogosultságot biztosító, egyedi azonosítóval ellátott, elektronikus pdf dokumentum vagy azonosító jelsorozat mely egy adott Rendezvényre egyszeri belépést biztosít. A belépőjegy szerződésnek minősül a Szolgáltató és Vásárló között, amelyben a Szolgáltató vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Vásárló pedig megfizeti a belépőjegy ellenértékét.

3. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója is, mely elérhető a www.jerr.hu weboldalon.

 

A jelen ÁSZF 2023. március hó 22. napjától hatályos és visszavonásig, illetve újabb Általános Szerződési Feltételek hatályba lépéséig hatályban marad. A megrendelésre a megrendelés leadásakor hatályos mindenkori ÁSZF irányadó.

 

Jelen ÁSZF kizárólag a Fogyasztók webáruházunkban történő vásárlásait szabályozza. Olyan természetes személyre, valamint gazdasági társaságra, illetve egyéni vállalkozóra és egyéb szervezetű megrendelőkre (Üzleti Megrendelő), akik a vonatkozó jogszabályok alapján nem minősülnek fogyasztónak, jelen ÁSZF nem vonatkozik.

 

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Vállalkozó az ÁSZF módosításait azok hatályba lépését megelőzően legalább 5 nappal a http://www.jerr.hu/aszf weboldalon közzé teszi.     

 

A weboldalt Felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül!

4. Tájékoztatás a szerződéskötésről, a szerződés tartalma

Szolgáltató a https://www.jerr.hu/esemenyek oldalon található Rendezvények megszervezését és lebonyolítását vállalja az egyes Rendezvények aloldalán található tartalommal, a meghatározott helyszínen és időpontban. A Vásárló jogosult a honlapon a Rendezvény aloldalán a Rendezvényre történő belépőjegy vásárlását kezdeményezni az aloldalon található jegyvásárlási űrlap kitöltésével. Az űrlap elküldésével Vásárló a belépőjegyet megrendeli, ezáltal fizetési kötelezettsége keletkezik a megrendelt jegy tekintetében. A belépőjegy megvásárlásával Vásárló jogosult a Rendezvényen részt venni.


A szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között akkor jön létre, amikor a Vásárló a Szolgáltató honlapján kiválasztott Rendezvényre vonatkozó Jegyvásárlási űrlapot a Megrendelés gombra kattintással a Szolgáltató részére elküldi, ezáltal a kötelező érvényű vételi ajánlatot tesz a megrendelt szolgáltatásra/termékre. A jegyvásárlási űrlap elküldése a Vásárló oldalán fizetési kötelezettséget keletkeztet.


Szolgáltató a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a megrendelésről 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza a jegy ellenértékéről szóló díjbekérőt, valamint a fizetés azonosításához szükséges 12 jegyű egyedi azonosítót, melyet Vásárló köteles az utalás során közleményben feltüntetni. Amennyiben a Vásárló részére a visszaigazoló e-mail, illetve a díjbekérő nem érkezik meg fenti határidőn belül, a Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül, ennek értelmében a Vásárlót a továbbiakban nem köti a megrendelése és nem köteles a jegyet átvenni, kifizetni.


Ha Vásárló az űrlapot hiányosan vagy pontatlanul tölti ki, a Szolgáltató a díjbekérő kiküldését megelőzően felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval az általa megadott e-mail címen.


A Vásárló a jegy ellenértékét a díjbekérőn szereplő 5 naptári napos fizetési határidőn belül köteles megfizetni. Amennyiben Vásárló a fizetést nem teljesíti a díjbekérőn szereplő határidőn belül, akkor a Szolgálató jogosult a Szerződéstől egyoldalúan elállni, a megrendelést törölni, melyről Vásárló részére tájékoztató e-mailt küld.  


Amennyiben Vásárló a díjbekérőn szereplő összeget határidőben megfizeti a Szolgáltató részére, a Szolgáltató a Rendezvényre szóló jegyet a vételár összegének bankszámláján történő jóváírását követő 48 órán belül elküldi e-mailben a Vásárló részére.


Ha a Szolgáltató az átutalást kezdeményező Vásárlót és a megrendelését az egyedi azonosító közleményben történő feltüntetésének elmulasztása miatt nem tudja más módon beazonosítani, Szolgáltató jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és a vételárat a jóváírást követő 48 órán belül maradéktalanul visszautalja a Vásárló részére.


Vásárló a vételárat kizárólag banki átutalás útján tudja megfizetni.


A kiválasztott Rendezvényre megvásárolt belépőjegy kizárólag elektronikus úton kerül kiállításra és elküldésre, személyes átvételre, illetve a belépőjegy szállítására és kézbesítésére egyéb mód nem áll rendelkezésre.


A létrejött Szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés létrejöttét a Vásárló által a kitöltött űrlapon megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz.


A Vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli Szerződést.


A létrejött Szerződést a Szolgáltató külön nem iktatja, de gondoskodik a mindenkor irányadó ÁSZF szövegének, valamint az előző mondatban meghatározott adatoknak és visszaigazolásoknak – a GDPR szabályai szerint lehetővé tett - megőrzéséről.

5. A vásárlás menete

 1. A vásárlás Vásárlói regisztráció nélkül történik.
   

 2. A Vásárló a www.jerr.hu weboldalon kiválasztja a Rendezvényt, melyen részt kíván venni.
   

 3. A Vásárló a Rendezvény oldalának alján található Jegyvásárlás c. kitölthető űrlapon a megrendeléshez szükséges, alábbi adatokat megadja:

  • résztvevő keresztneve és vezetékneve: azon adatok, amelyek arra a személyre vonatkoznak, aki a meghirdetett programon részt vesz

  • résztvevő e-mail címe: amelyre a díjbekérőt, a befizetést követően a számlát és a kiállított jegyet pdf formátumban elküldjük

  • számlázási adatok (irányítószám, település, utca és házszám): a díjbekérő elkészítéséhez, majd befizetésről történő számla kiállításához szükséges adatok
    

 4. Ezt követően a Vásárló az előadáscím(ek) melletti jelölőnégyzet(ek) kipipálásával megadja, hogy mely előadás(ok)ra kíván jegy(ek)et vásárolni.
   

 5. Amennyiben egy előadásra több jegyet szeretne venni a vásárló, úgy kérjük, hogy a megjegyzés ablakba szíveskedjen begépelni, hogy mely előadás(ok)ra és hány darab jegyet szeretne vásárolni!
   

 6. Ezt követően a Vásárló a jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja a Szolgáltató Adatvédelmi szabályzatát, az Általános Szerződési Feltételeket, valamint kijelenti, hogy az űrlap tartalmát és az adatokat a megrendelés elküldését megelőzően leellenőrizte. Emellett meggyőződött arról, hogy a számára megfelelő előadás(oka)t jelölte be. A Vásárló az adatbeviteli hibák pontosítását az űrlapon a megrendelés elektronikus elküldését megelőzően tudja megtenni. Amennyiben a Vásárló a végleges elküldés előtt változtatni szeretne az űrlap bármely tartalmi elemén vagy adatain, akkor azt még megteheti a Webshop által biztosított technikai módokon (visszagörget a Jegyvásárlás c. űrlap azon részére, ahol a változtatást szeretné megtenni). A megrendelés elküldését követően Vásárló az adatok pontosítása, javítása céljából a honlapon található elérhetőségeken tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.
   

 7. Vásárló az űrlap kitöltését a „Megrendelés gombra kattintást megelőzően bármikor megszakíthatja, ebben az esetben a megrendelés nem kerül elküldésre a Szolgáltató részére.
   

 8. A Szolgáltató a jegyvásárlási űrlap kézhezvételét követően legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mailt és díjbekérőt állít ki a megrendeléshez, melyen többek között szerepel az utaláshoz szükséges egyedi, 12 jegyű azonosító, melynek az utalás Közleményben rovatban történő feltüntetése kötelező.
   

 9. Vásárló köteles a díjat a díjbekérőn szereplő 5 naptári napos teljesítési határidőn belül megfizetni.
   

 10. A díj Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követő 48 órán belül a Szolgáltató kiállítja a számlát a számlázz.hu rendszereken keresztül és elküldi a Vásárlónak.
   

Szolgáltató a jegyet a számlával együtt küldi el a Vásárlónak.

6. Fizetési mód

A szolgáltatás/termék ellenértékét a Vásárló banki átutalás útján rendezheti. Más fizetési lehetőségre nincs mód. Az utalásnál a közlemény rovatban szerepelnie kell a díjbekérőn szereplő 12 jegyű  egyedi azonosítónak a fizetés beazonosítása érdekében.

 

Amennyiben a Vásárló elmulasztja az egyedi azonosító feltüntetését és Szolgáltató ennek következtében nem tudja beazonosítani a Vásárlót egyéb módon sem, a Szolgáltató az utalást követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül maradéktalanul visszautalja a szolgáltatás ellenértékét.


A Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online fizetés és számlázás során vagy következtében keletkezik.


A Vásárló nem megfelelő számlaszámra történt utalásért teljes felelősséget vállal, a Szolgáltató nem tehető felelőssé, a jegyet kiállítani nem köteles.

E-számlázás, árak

A Szolgáltató a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.


Az árak forintban értendők. A jegyár bruttó ár. Az árak 0%-os ÁFA tartalommal rendelkeznek.  


A Vásárlót a jegyáron felül semmilyen egyéb fizetési kötelezettség (szállítási, teljesítési, csomagolási stb.) nem terheli.


Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlás értékét. 

7. Belépőjegy

A belépőjegy olyan belépési jogosultságot biztosító, egyedi azonosítóval ellátott, elektronikus Szolgáltató által generált PDF formátumú dokumentum vagy azonosító jelsorozat, mely egy adott Rendezvényre egy személy részére, egyszeri belépést biztosít.


A belépőjegyet a Vásárló PDF formátumban kapja meg e-mailben a Szolgáltatótól, melyet az e-mailből maga tölt le és nyomtat ki. A belépőjegy sem személyesen, sem postai úton nem vehető át.


Az elveszett belépőjegy pótlására Szolgáltató nem köteles.


A belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva, vagy mobil eszközön bemutatható állapotban a Rendezvényre magával hozni, ahol azt Rendezvényszervező ellenőrizi. Mivel a belépőjegy egyedi azonosítóval rendelkezik, így másolást követően is csak egyszeri belépésre jogosít.


A kinyomtatott, vagy mobil eszközön bemutatható belépőjegyet Vásárló köteles a Rendezvényre magával hozni. A belépőjegy megfelelő olvashatóságáért (számsor), valamint a belépőjegy elvesztéséből, ellopásából, hibás vagy többszörös nyomtatásából eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli.


Amennyiben a belépőjegy nem érkezik meg Önhöz a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidőn belül e-mailben, kérjük, hogy ellenőrizze Spam fiókját is. Kérjük, az ellenőrzést követően írjon e-mailt a jerr.hu.kapcsolat@gmail.com e-mail címre!

8. Programváltozás, helyszínváltozás

A Szolgáltató jogosult Rendezvény időpontját és/vagy helyszínét legkésőbb az azt megelőző 5. nap 24 óráig egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Rendezvény bármely részletében, pl. előadó személyében történő, helyszínt illető változtatásra.


A Szolgáltató a vásárló által megadott e-mail címen és a weboldalon értesíti Vásárlókat az előadás időpontjának esetleges változásáról, az előadás elmaradásáról, valamint a visszaváltási információkról.


Vásárló jogosult a Rendezvény fenti Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén belépőjegyének visszaváltását és a vételár visszafizetését írásban, a Szolgáltató honlapon megadott e-mail elérhetőségén kezdeményezni a Rendezvényt megelőző 48 óráig. A határidő elmulasztását követően a jegy visszaváltására nincs lehetősége a Vásárlónak.


Amennyiben a program a Szolgáltató oldalán bekövetkezett okból elmarad a Szolgáltató a Vásárló részére az erről való tudomásszerzést követő 3 naptári napon belül visszautalja a vételárat maradéktalanul.


A program elmaradása esetén a Vásárló a vételár összegén felül további kártérítésre nem jogosult.

9. Felelősség

Vásárló a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Vásárló a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni és szükség esetén az esetleges változásokkal frissíteni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrálás során igazolást kérjen a Vásárló személyazonosságáról és a Szolgáltató jogosult arra, hogy a regisztrálást indoklás nélkül megtagadja.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kézbesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.   

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy leadott megrendelést visszautasítson, ezzel megakadályozva bizonyos esetekben a webáruházban történő vásárlást. Ilyen eset lehet például, ha a Vásárlónak már fennálló, lejárt tartozása van a Szolgáltató felé.

10. Panaszkezelés

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségen jelezheti írásban vagy telefonon:

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt mihamarabb megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.   

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

 

A Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

 

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Telefonszám: (1) 459-4843

E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu

A fogyasztóvédelmi hatóság területi szerveinek és elérhetőségeinek listáját itt találja:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A Vásárló panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11. Elállási, felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

 

 • Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozat vagy az alábbi nyilatkozatminta felhasználásával köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2119., Pécel, Felsősor utca 85/b. vagy a jerr.hu.kapcsolat@gmail.com

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállási-/Felmondási nyilatkozat-minta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

„Címzett: ESZESEBB Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, 2119 Pécel, Felsősor u. 85/B, Magyarország, jerr.hu.kapcsolat@gmail.com

 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt:………………………”

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

Amennyiben a felmondás azután történik, hogy a megvásárolt e-jegyet a Vásárló megkapta e-mailen, a Vásárló a Szolgáltatói visszatérítést követően köteles azonnal megsemmisíteni: a jegy elektronikus formáját véglegesen kitörölni, amennyiben kinyomtatta, akkor széttépni.

A jegy az elállást követő visszatérítéssel azonnal érvényét veszti, fel nem használható.

 

Az előadásról, rendezvényről történő távolmaradás esetén a jegyár, részvételi díj a Vásárló számára vissza nem téríthető. 14 napos határidőn túli lemondás esetén a már esetlegesen megfizetett jegyár, részvételi díj sem részbeni, sem egészbeni visszatérítésére nincs mód.

12. Adatvédelem

Részletes adatvédelmi tájékoztatónkat és az adatvédelmi nyilatkozatot itt találja, melynek elfogadása a jegyrendelés és a regisztráció leadásának feltétele!

A cookie, a hírlevél, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

13. Szerzői jogok

Miután a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a www.jerr.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.jerr.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

Tilos a www.jerr.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.jerr.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

A www.jerr.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

bottom of page