B-modul | JERR Komplex Vizsgálat elmélete és gyakorlata (vizsgálati modul)

 1. alkalom: 3 nap személyes

 2. alkalom: 2 nap személyes

 3. alkalom: 2 nap személyes

4. alkalom: 2 nap személyes

5. alkalom: 1 vizsganap

 Kiket várunk a képzésre?

A képzésre olyan szakembereket várunk, akik mindennapi munkájuk során rendszeresen találkoznak a 0-1 éves korosztállyal és családjukkal:

 • védőnő,

 • gyógytornász,

 • gyógypedagógus,

 • óvodapedagógus,

 • gyermekorvos,

 • egészségügyi szakdolgozó,

 • perinatális szakterületen dolgozó szakember (pszichológus, szülésznő, dúla, szülő-csecsemő konzulens, perinatális szaktanácsadó, szoptatási tanácsadó, hordozási tanácsadó, perinatális szaktanácsadó),

 • konduktor,

 • csecsemő- és kisgyermeknevelő.

Azokat a szakembereket várjuk, akik munkájuk során szeretnék a csecsemőkori reflexek és a különböző képességterületek összehasonlító vizsgálata által komplexen értelmezni a fejlődési eltéréseket és a regulációs problémákat.


A komplex vizsgáló eljárás segítségével szeretnék eredményesebben megoldani a csecsemőkori regulációs, mozgásfejlődési, valamint a megismerőtevékenységben és a szociális-kommunikációs területen mutatkozó problémákat.

Baby with Stethoscope
 A jelentkezés feltételei
 • JERR A-modul Reflexfejlődés elmélete és gyakorlata c. képzés sikeres elvégzése 2 éven belül

 • 1 éves folyamatos munkatapasztalat 0-12 hónapos gyermekekkel és családjukkal (erről a tevékenységről igazolás és részletes beszámoló)

 • Motivációs levél

 • Alapvető számítógépes ismeret (Word, PowerPoint szerkesztés; e-mail és internet használat; videófelvétel készítés okostelefonnal és alapszintű videóvágási ismeret)

 • Fizikai állóképeség és praxis az alapvető csecsemőkori mozdulatok és a vizsgálati helyzetek kivitelezésére

A képzés várandósság alatt nem végezhető.

  Végzettség

Elsajátítható képzettség, tanúsítványon szereplő megnevezés: JERR Csecsemőkori mozgásfejlődési konzulens

 A képzés bemutatása

A JERR Komplex Vizsgálat 0-12 hónapos korban alkalmas arra, hogy részletesen elemezhető legyen a csecsemő mozgásos-, egyensúlyi- és testtartási képességeinek szintje összevetve a reflexfejlődés és a reflexaktivitás minőségével.


A JERR Komplex Vizsgálat alkalmazásakor a mozgásos képességek és reflexek vizsgálata kiegészül a megismerő tevékenység, a manipuláció, a szemmozgató funkciók, a szociális és kommunikációs képességek, továbbá a reguláció területeinek felmérésével.


A komplex vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy az idegrendszeri érettség és a különböző képességek szintje hogyan viszonyul a csecsemő életkora által elvárható teljesítményhez.

Az éretlen idegrendszeri működés csecsemőkorban történő felismerése és az éretlenség okának pontos detektálása lehetőséget teremt a JERR Koragyermekkori reflexkorrekciós folyamat, a képességalapú célzott fejlesztés és terápia megkezdéséhez.


A képzés során a résztvevők átfogó elméleti háttértudást kapnak az intrauterin, a primitív, a megriadási és a poszturális reflexek működéséről és szerepéről.
Elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek a reflexek felismeréséről, működési jellemzőik azonosításáról, valamint pontos vizsgálatukról és a tesztelési lehetőségekről.


Komplex rálátást szerezhetnek a képességfejlődés és a reflexaktivitás összefüggéseiről és arról, hogyan ismerhetők fel a csecsemőkori reflexek a csecsemő spontán viselkedésének és mozgásos aktivitásának szisztematikus megfigyelésével és elemzésével.


A JERR diagnosztika alapelve a megengedő vizsgálat, a családközpontú szemlélet és attitűd, valamint a vizsgálat és a megfigyelés eredményeként kapott tények objektív, támogató, pozitív módon való közlése.


A képzés során elméleti ismereteket és a helyzetgyakorlatok révén érzékenyítést és önismereti tapasztalatot szerezhetnek az erőszakmentes, asszertív kommunikációs eszközök alkalmazásáról.


A képzés szerves részét képezi a segítőszakemberek személyes és szociális kompetenciájának megerősítése és fokozása annak érdekében, hogy támogató és együttműködő kapcsolatokat építhessenek ki a gyermekkel, a családdal és a társszakmák képviselőivel.


A hallgatók a képzés során elsajátíthatják a vizsgálat elvégzéséhez szükséges előkészítő és dokumentációs feladatokat.


Megismerhetik a játékos, megengedő vizsgálat kivitelezéséhez szükséges, a gyermek fejlettségi szintjéhez illeszkedő tér kialakítását, a berendezési tárgyak és vizsgáló eszközök használatát.


Az intervenciós szemlélet elmélyítése érdekében a képzés teret ad a perinatális tudományok és a korai fejlesztés képviselőinek előadások megtartására és az ezekhez kapcsolódó szimpóziumokra, ahol a résztvevők lehetőséget kapnak kapcsolatépítésre a széleskörű szakmai diskurzusra.

 A képzés célja

A résztvevők képessé váljanak a 0-12 hónapos korú csecsemők JERR Komplex Vizsgálatának elvégzésére és a gyermek fejlettségi szintjéhez illeszkedő vizsgálati eszközrendszer használatára.


Képesek legyenek a vizsgálat részeredményeinek (reflexek, testtartás, mozgás, egyensúly, reguláció, megismerő tevékenység, manipuláció, szociális képességek) értelmezésére, azok összevetésére.


A vizsgálat eredménye révén képesek legyenek meghatározni az idegrendszer érettségének szintjét, továbbá a reflexfejlődés eltérésének minőségi és mennyiségi jellemzőit.

Gyakorlati célok még, hogy jártasak legyenek a családközpontú, támogató verbális és nonverbális kommunikációs eszközök alkalmazásában.


A gyermek és családjának intervenciós szemléletű ellátása érdekében képessé váljanak és törekedjenek az eredményes szakmaközi együttműködésre, a szakmai vélemények, a vizsgálati- és fejlesztési eredmények korrekt közlésére és fogadására.


A képzés célja továbbá, hogy felkészítse a résztvevőket a vizsgálati B-modulok (1-3 év és 3-6 éves korosztály) és a reflexkorrekció gyakorlati alkalmazása C-modul (0-1 év) elvégzésére.

 A képzés követelményei
 1. 90%-os részvétel a személyes oktatáson (maximum 8 óra hiányzás megengedett)
   

 2. A képzés tananyagát kiegészítő kötelező és ajánlott szakirodalom

  • A képzési napok közötti időszakban a szakirodalmi anyagokból történő ismeretszerzés nélkülözhetetlen az eredményes tanulási folyamathoz, a csecsemőmegfigyelés tapasztalatainak elemzéséhez, a JERR szemlélet elsajátításához és a sikeres vizsgához, valamint a további képzési modulokra való felkészüléshez.
    

 3. Vizsgálati esetbemutatás leadása folyamatosan, legkésőbb a gyakorlati vizsga előtt 1 hónappal

  • 5 különböző életkorú (2, 4, 6, 8, 10 hónapos) gyermek JERR Komplex Vizsgálatának teljes videófelvétele, a teljes JERR dokumentációval (Szülői kérdőív, JERR Komplex Vizsgálati lap)

  • A vizsgálatok bemutatása PPT formátumban szerkesztve. Az öt bemutató tartalmazza a vizsgálati területek és azok egyes elmeinek lényeges mozzanatait, részleteit.

  • Az összeállításban szerepeljen a videófelvételek tartalmához kapcsolódó, az elméleti tananyagra épülő szöveges kiegészítés a vizsgálatiterületek szerinti összefüggések megfogalmazása, valamint a reflexfejlődési szemléletű összegzés, továbbá

  • A hallgató szakmai észrevételei és javaslata a probléma megoldására (további vizsgálat vagy kezelés/terápia; szakmaközi konzultáció; tanácsadás a család számára; saját kompetencia szerinti fejlesztés vagy terápia megkezdése).

 Vizsga
 • Vizsgára jelentkezés feltétele

  • „Képzés követelményei”-nek (az előző 3 pont) teljesítése,

  • Az öt JERR Komplex Vizsgálat bemutatásának értékelési átlaga elérje a 65%-ot
    

 • Gyakorlati vizsga:

  • Tanulópárban feladat: a vizsgán levetített oktatóvideón látható gyermek megfigyelése és a látottak alapján a JERR Komplex Vizsgálati lap kitöltése, összegzés írása, javaslattétel

  • Szülő-szakember közti vizsgálati kommunikációs helyzetek, szakmaközi kommunikációs helyzetek modellezése párban

  Képzés tananyaga

JERR diagnosztika elmélete és gyakorlata
 

 1. Kapcsolatfelvétel, információs csomag, szülő szóbeli és írásbeli informálása
   

 2. Szülői kérdőív alkalmazása és értelmezése
   

 3. Vizsgálati lap szempontrendszerének alkalmazása

  • megfigyelési és értékelési szempontok (mozgás, testtartás, reflex, reguláció, látás, szociális képességek, kézhasználat)

  • SEED fejlődési skála szempontrendszere

  • képességek vizsgálata játékos helyzetekben

  • reflexek közvetlen és közvetetett vizsgálata
    

 4. Vizsgálat módszerek, eszközrendszerek alkalmazása

  • vizsgálatot megelőző kommunikáció és informálás

  • vizsgálat megtervezése a szülői kérdőív ismeretében

  • vizsgálat időzítése (gy. alvási ideje) és időkerete

  • vizsgálati folyamat sorrendje, prioritások

  • vizsgáló tér berendezése

  • tárgyi eszközök a vizsgálathoz (JERR-es eszközök, játékok, ecset, pálca, látásvizsgálat)

  • kommunikációs eszközök (érintések, fogások, saját test, mint kommunikációs eszköz)
    

 5. Megengedő vizsgálat: vizsgáló attitűdje és kommunikációja

  • gyermek spontán tevékenységének megfigyelése és értékelése

  • szülő-gyermek interakciójának megfigyelése és értelmezése

  • bekapcsolódás a gyermek spontán játéktevékenységébe

  • gyermek bevonásának lehetőségei a fejlettségi szintjéhez illeszkedő játéktevékenységgel és eszközhasználattal
    

 6. Diagnózis és javaslatok
   

 7. Kommunikáció a szülővel, a családtagokkal (vizsgálati eredmények megbeszélése, értelmezése, kérdések megválaszolása)
   

 8. Kommunikáció és konzultáció más szakemberekkel
   

 9. Nyomonkövetés, kontroll vizsgálat

Önismeret
 

 1. Interakciós helyzetgyakorlatok, eddig alkalmazott szakmai és kommunikációs eszközök

 2. Reflex- és képességvizsgálat gyakorlat

 3. A konzulensi éntudat és öngondoskodás eszközei

 4. Személyes és szociális kompetenciák

Kommunikációs eszközök

 1. Verbális, nonverbális (érintés, térközszabályozás, közelség-távolság

 2. Vizsgáló testtartása, mozdulatai, mozgástempó

 3. Érzékenyítés, ráhangolódás szülői beszámolókkal (anya, szülők, gyermek, aktuális helyzet)

 4. Erőszakmentes, asszertív kommunikáció

 5. Szuggesztív kommunikációs eszközök

 6. Mondatszerkesztés, szóhasználat

 7. Társszakmákkal való kapcsolatépítés és kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges kommunikációs eszközök

 8. Írásbeli kommunikáció, dokumentáció, adminisztráció, videókontroll alkalmazása

Therapist

Oktatóvideók és gyakorlat

 1. Különböző életkorú csecsemők JERR Komplex Vizsgálati videófelvételeinek bemutatása, megbeszélése, JERR Vizsgálati lap kitöltése
   

 2. Tematizált vizsgálati videófelvételek bemutatása: reflexek tesztelése, képességek vizsgálata, látottak megbeszélése és értékelése, Vizsgálati lap kitöltése
   

 3. Saját élményű vizsgálat párban (reflexvizsgálat, látási funkciók, mozgásvizsgálat)
   

 4. Kommunikációs és vizsgálati helyzetgyakorlatok

Kiegészítő vizsgálatok, kezelések, társszakmák (meghívott előadók)

 1. Előadások és szimpózium a társszakmák képviselőivel
   

  • Craniosacralis terápia, manuálisterápia, DSGM, haptonómia, kiropraktika

  • Szemészet, hallásészlelés, fejlődésneurológia

  • Perinatális pszichológia, perinatális tanácsadás

Physiotherapy
JERR® KORAGYERMEKKORI REFLEXKORREKCIÓS TERAPEUTA
Csecsemőkor
Kisgyermekkor
Óvodáskor
Személyes és szakmai szupervízió
FEJLESZTŐ
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(0-1 év)
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(1-3 év)
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(3-6 év)
KONZULENS
B-modul
Komplex Vizsgálat
(0-1 év)
B-modul
Komplex Vizsgálat
(1-3 év)
B-modul
Komplex Vizsgálat
(3-6 év)

A Kisgyermekkori B-modul várhatóan 2023-ban indul először.


Az Óvodáskori modulok még kidolgozás alatt állnak.